About Us

Amdanom ni

Lleolir Ysgol Bro Preseli ym mhentref Crymych yng ngogledd Sir Benfro. Ystyrir y pentref yn ganolfan addysgol a diwylliannol ar gyfer y pentrefi cyfagos. Mae mynyddoedd y Preseli o gwmpas yn gyforiog o chwedlau ac mae’r ardal yn ymfalchïo yn ei thraddodiadau a’i diwylliant Cymreig. Mae’n gyfnod hynod gyffrous yn hanes Addysg Gymraeg yn Sir Benfro. Trwy uno Ysgol y Frenni ac Ysgol y Preseli, Ysgol Bro Preseli yw’r ysgol 3-19 oed Cyfrwng Cymraeg gyntaf oll yn y Sir.

Cyflwyniad i'n Hysgol

Cyflwyniad i'n Hysgol

Sefydlwyd Ysgol y Frenni yn 2006. Cyn hynny roedd ysgolion cynradd yng Nghrymych, Blaenffos a Hermon, ond unwyd yr ysgolion a ffurfiwyd Ysgol y Frenni. Sefydlwyd Ysgol y Preseli fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog yn 1991 ac mae ei llwyddiant wedi gweld twf sylweddol yn niferoedd y disgyblion sy’n derbyn Addysg Gymraeg.

Mae’r ysgol yn hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf, safonau uchel a deilliannau rhagorol. Yn ogystal â safonau academaidd rhagorol mae’r ysgol hefyd yn cynnig ystod eang o weithgareddau allgyrsiol sy’n cynnwys perfformiadau theatrig, chwaraeon, cerddoriaeth, ymweliadau, clybiau a chymdeithasau.

Mae Ysgol Bro Preseli yn barod i ymateb a gweithredu ar flaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer gwella safonau ac ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Mae’r ysgol yn ysgol arweiniol gyda’r Athrofa, Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar gyfer addysg gychwynnol athrawon ac yn ysgol arloesol ar gyfer dysgu proffesiynol.

Fel ysgol gymunedol mae ein cyfleusterau yn cael eu defnyddio’n helaeth gan y gymuned yn ystod y dydd a chyda’r nos a gwna’r ysgol ddefnydd effeithiol o adnoddau’r gymuned fel cyfrwng i gyfoethogi addysg y disgyblion. Ar y campws, mae lloeren cyfrwng Cymraeg Ysgol Portfield wedi’i lleoli ynghyd â Chanolfan Iaith, Canolfan Ddysgu Gymunedol sy’n cynnwys Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion, Theatr y Gromlech, llyfrgell gyhoeddus, pwll nofio, canolfan hamdden, cae pob tywydd, meithrinfa gofal plant dydd a chylch meithrin.

The School Ethos

Ein Gwerthoedd

Mae gwerthoedd ac ethos Ysgol Bro Preseli yn seiliedig ar y canlynol:

Meet the Team

Cwrdd â'r Tîm

Cwrdd ag Arweinwyr Cynnydd A Lles

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Our Extra Curricular Activities

Ein Gweithgareddau Allgyrsiol

Darperir ystod o weithgareddau allgyrsiol i ddisgyblion Ysgol Bro Preseli. Mae’r rhain yn cynnwys:

Term Dates

Dyddiadau’r Tymor

Gellir dod o hyd i ddyddiadau tymhorau ysgol ar wefan Cyngor Sir Penfro:

Tymor yr Hydref yn Dechrau

04.09.23

Tymor yr Hydref yn Gorffen

22.12.23

Tymor y Gwanwyn yn Dechrau

08.01.24

Tymor y Gwanwyn yn Gorffen

22.03.24

Tymor yr Haf yn Cychwyn

09.04.24

Tymor yr Haf yn Gorffen

19.07.24