Primary Pupils

Disgyblion Cynradd

Mae ein harwyddair ‘Gwreiddiau a Gorwelion’ yn crynhoi ein nod o sicrhau bod pob disgybl yn cael ei baratoi ar gyfer bywyd o’r amser y mae’n meithrin ei wreiddiau academaidd a phersonol i’r amser y mae’n gadael yr ysgol ac yn anelu am ei orwelion personol ei hun. O’r eiliad y bydd plentyn yn cychwyn ar ei daith addysgol yn Ysgol Bro Preseli bydd yn cael ei feithrin, ei gefnogi a’i annog bob cam o’r ffordd.

Ein Hysgol Gynradd

Ein Hysgol Gynradd

Yn Ysgol Bro Preseli rydym yn darparu ar gyfer disgyblion o 3+ oed.

Gall disgyblion tair oed fynychu’n rhan amser yn ystod y trydydd tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed.

Gall disgyblion fynychu’n llawn amser y tymor yn dilyn eu pedwerydd penblwydd.

Addysgir disgyblion mewn amgylchedd dysgu lliwgar, bywiog a deniadol lle caiff pob plentyn bob cyfle i ffynnu.

How We Help

Sut Rydym yn Helpu

Un o’n prif amcanion fel ysgol yw gwneud dysgu yn brofiad cyffrous a phleserus, yn bennaf trwy sicrhau ein bod yn defnyddio dulliau addysgu a dysgu sy’n ddiddorol ac yn cynnwys ein disgyblion yn weithredol.

Overview Of Our Curriculum

Trosolwg o'n Cwricwlwm

Mae Ysgol Bro Preseli yn ymfalchïo yn y gwaith rydym wedi’i gyflawni i ddatblygu chwe maes dysgu a phrofiad Cwricwlwm i Gymru. Yn seiliedig ar bedwar diben y cwricwlwm, bydd pob disgybl yn dilyn taith addysgiadol a fydd yn cyffroi, ysbrydoli a datblygu pob disgybl i fod y gorau y gall fod.

Our Ethos and Key Values

Ein Hethos a'n Gwerthoedd Allweddol

Mae’r gwerthoedd hyn yn sail i bopeth a wnawn ar draws pob oedran o fewn a thu hwnt i furiau’r ysgol.

Pontio I'r Cam Nesaf

Pontio I'r Cam Nesaf

Mae prosesau pontio yn hollbwysig wrth i ddisgyblion drosglwyddo i’r camau nesaf yn eu taith academaidd. Gwahoddir disgyblion i Ysgol Bro Preseli ar gyfer diwrnodau pontio, boed hynny wrth iddynt ddechrau yn dair neu bedair oed neu wrth iddynt drosglwyddo i’w haddysg uwchradd. Gwahoddir darpar ddisgyblion blwyddyn saith i dreulio wythnos yn Ysgol Bro Preseli yn ystod ail hanner tymor yr haf. Byddant hefyd yn cael eu gwahodd i ddiwrnod llawn hwyl yn ystod blwyddyn 5 lle cânt flas ar yr hyn sydd gan elfen uwchradd Ysgol Bro Preseli i’w gynnig. Wrth gwrs, bydd disgyblion sydd eisoes yn mynychu elfen gynradd Ysgol Bro Preseli yn gyfarwydd â’r campws, y cyfleusterau, yr ystafelloedd dysgu arbenigol a’r staff gan wneud y trawsnewid o’r cynradd i’r uwchradd yn un llyfn.

More Information

Mwy o wybodaeth

Cliciwch isod i ddod o hyd i ragor o wybodaeth.