Secondary Pupils

Disgyblion Uwchradd

Mae trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd plentyn. Yn Ysgol Bro Preseli anelwn at sicrhau bod y broses trosglwyddo mor esmwyth a di-straen â phosibl.

Er mwyn cefnogi eich cyfnod pontio, rydym wedi llunio cyfres o fideos rhagarweiniol y gellir eu gwylio ar y Tîm pontio ar Lwyfan Hwb. Gobeithiwn y bydd hyn yn helpu i ateb rhai o’r cwestiynau a allai fod gennych ac yn lleddfu rhai o’r pryderon a’r gofidiau a allai fod gennych. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am y cwricwlwm a’r cyfleoedd a gewch yn Ysgol Bro Preseli.

Mae astudio yn yr ysgol uwchradd yn gyffrous iawn. Mae’n gyfle i wneud ffrindiau newydd, i ddarganfod diddordebau newydd ac i ddechrau meddwl am eich llwybr gyrfa yn y dyfodol. Yn ystod eich amser yn Ysgol Bro Preseli byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm o staff a fydd yn eich arwain drwy’r pum mlynedd nesaf a thu hwnt. Mae’r ysgol yn ymfalchïo yng nghyflawniadau academaidd ac allgyrsiol yr holl ddisgyblion. Un peth yw llwyddiant academaidd ond mae’r ysgol hefyd yn ymfalchïo yn yr ystod o brofiadau a ddarperir o deithiau ysgol (lleol a rhyngwladol), ymweliadau addysgol, cystadlaethau, llwyddiant chwaraeon, siaradwyr gwadd a chymorth lles.

Anogir disgyblion oed uwchradd sy’n astudio yn Ysgol Bro Preseli i gynnal y safonau academaidd ac ymddygiadol uchel y mae ein hysgol yn eu cynnal.

Overview Of Our Curriculum

Trosolwg o'n Cwricwlwm

Pontio i Addysg Ôl-16

Pontio i Addysg Ôl-16

Mae Ysgol Bro Preseli yn ymfalchïo mewn darparu cyfle i fyfyrwyr barhau â’u haddysg ôl-16 mewn ysgol â safonau academaidd rhagorol a hynny mewn cymuned ddwyieithog, glos.

Mae Ysgol Bro Preseli yn croesawu myfyrwyr o’n carfan Blwyddyn 11 presennol ac unrhyw ddisgyblion eraill sydd â diddordeb y tu allan i’n cymuned i’r Chweched Dosbarth. Mae prosbectws y Chweched Dosbarth yn amlinellu manylion pellach am y pynciau a gynigir a fideos pwnc-benodol yn amlinellu cynnwys y cwrs a’r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr pe dymunant fynychu Chweched Dosbarth Ysgol Bro Preseli. Dylai unrhyw fyfyrwyr nad ydynt yn bresennol yn Ysgol Bro Preseli gysylltu â’r ysgol os ydynt yn dymuno derbyn copi o’r prosbectws.

More Information

Mwy o wybodaeth

Click below to find further information.