The Ethos of Ysgol Bro Preseli

Ethos Ysgol Bro Preseli

Cynhelir safonau uchel o ddisgyblaeth yn yr ysgol ar sail gwerthoedd cytûn. Credwn fod gan ddisgyblion ymdeimlad o hunanddisgyblaeth ac agwedd gyfrifol.

Gan fod yr ysgol yn ysgol swyddogol ddwyieithog disgwylir i rieni a disgyblion fod yn frwd dros addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Disgwyliwn i’r disgyblion ddangos parch a balchder yn yr iaith Gymraeg drwy ddefnyddio’r iaith yn reolaidd tu mewn a thu allan i’r dosbarth.

Ceisiwn ennyn balchder yn y disgyblion tuag at iaith, diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru.

Pride in our Heritage

Balchder yn ein Treftadaeth

Nurturing Respect & Standards

Meithrin Parch a Safonau