Language Centre

Canolfan Iaith

Cartref newydd, sialens newydd! Dysgwch Gymraeg!

Lleolir Canolfan Iaith Bro Preseli yn Ysgol Bro Preseli. Yma, mewn awyrgylch gyfeillgar, mae plant o oedran a gallu tebyg, o lawer o ysgolion cynradd lleol, yn dod at ei gilydd ar gyfer cyrsiau Cymraeg ‘dechreuwyr’.

Diben y Ganolfan Iaith yw darparu cwrs dysgu Cymraeg dwys i alluogi plant i gyrraedd lefel rhuglder y mae ei hangen i drosglwyddo i addysg mewn ysgol cyfrwng Cymraeg. Agorwyd y Ganolfan ym Mis Medi 1985, er mwyn cynorthwyo newydd ddyfodiaid di-Gymraeg yr ardal i ymgynefino gyda’r Gymraeg yn gyflym.

Cefnogir yr hwyrddyfodiad â chwrs rhan-amser sy’n para dwy flynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf mae hwyrddyfodiaid yn dilyn cwrs deuddydd i hwyrddyfodiaid. Mae’r cwrs yma’n cynnwys ffocws cryf ar ddatblygu sgiliau llafaredd disgyblion gyda phatrymau iaith a geirfa sy’n seiliedig ar ymarfer yn yr ystafell ddosbarth ac iaith fynegiannol er mwyn rhoi cymorth i integreiddio disgyblion yn naturiol i mewn i’w hysgolion. Mae’r addysgu’n thematig mewn grŵp bach o ddim mwy nag 14 ac mae staff yn defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu i gefnogi datblygiad sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu disgyblion.

Yn ystod yr ail flwyddyn mae hwyrddyfodiaid yn dilyn cwrs dilyniant undydd. Mae’r cwrs yma’n adeiladu ar y flwyddyn gyntaf gan barhau i ddatblygu sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu o fewn ymagwedd thematig.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn, mae staff y Ganolfan Iaith yn ymweld ag ysgolion yr hwyrddyfodiaid ar sail ailgymorth pan fo angen.

Mae staff y Ganolfan Iaith yn cyfathrebu’n rheolaidd gydag ysgolion yr hwyrddyfodiaid a’u rhieni i drafod cynnydd yr hwyrddyfodiaid.

Pa fanteision sydd o ganiatáu i'ch plentyn/plant fynychu'r Ganolfan Iaith?

Pa fanteision sydd o ganiatáu i'ch plentyn/plant fynychu'r Ganolfan Iaith?

  • Mae’r holl ddisgyblion yn dechrau dysgu ar yr un lefel – maent i gyd yn newydd-ddyfodiaid i’r iaith
  • Nid yw niferoedd dosbarthiadau byth yn fwy na 14
  • Mae un athro, un pwnc yn sicrhau dysgu cyflym
  • Mae defnyddio cyfleusterau TG a chwaraeon rhagorol yr ysgol yn gwneud dysgu Cymraeg yn hwyl!
  • Ariennir y Ganolfan gan Wasanaethau Addysg Sir Benfro – nid oes unrhyw gost i chi.
  • Cyfle i wneud ffrindiau gyda phlant eraill sy’n ‘newydd i’r ardal’.

Hyd yn oed os nad ydych yn siarad Cymraeg, y newyddion da yw – nid yw’n anodd i’ch plentyn ddod yn ddwyieithog.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gyflwyno’ch teulu cyfan i’r iaith

Clubs and Activities

Clybiau a Gweithgareddau

Useful Websites

Gwefannau Defnyddiol